วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ร่วมของสภาคณาจารย์

“สภาคณาจารย์ เป็นเวทีให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบริหารสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับคณาจารย์ประจำ ระหว่างคณาจารย์ประจำด้วยกัน และระหว่างคณาจารย์ประจำกับพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ประจำ

4. ผดุงเกียรติของคณาจารย์ประจำ

ยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

    กิจกรรม

    1. ส่งเสริมกิจกรรมอาจารย์สัมพันธ์

        1) การเชิญอาจารย์ใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม

        2) NIDA Chillax Lounge การจัดสถานที่พบปะ สังสรรค์ให้แก่คณาจารย์

        3) การเชิญอาจารย์อาวุโสเพื่อให้ความคิดเห็น

        4) การจัดทำทำเนียบอาจารย์

    2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน

        1) การเข้าร่วมประชุมกับ ปอมท.

        2) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท.

        3) การเป็นตัวแทนในการแสดงสัมพันธไมตรีของหน่วยงานต่าง ๆ

    3. วารสารออนไลน์

2. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการบริหารสถาบันฯ อย่างมีธรรมาภิบาล

    กิจกรรรม

    1. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในหมู่คณาจารย์ของสถาบัน (การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย)

        1) ความร่วมมือของคณาจารย์ระหว่างคณะในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้

        2) การเชิญอาจารย์อาวุโสเพื่อให้ความคิดเห็น

        3) การต้อนรับอาจารย์ใหม่

        4) รวบรวมฐานความรู้ที่สำคัญของคณาจารย์ เช่น กฎระเบียบ สวัสดิการ ฯลฯ

        5) การให้คำปรึกษาแก่บุคลากร (Consulting)

    2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน

        1) การศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยในอาเซียน (มาเลเชีย สิงคโปร์)

        2) การจัดสัมมนาวิชาการต่าง ๆ

    3. ทบทวน ริเริ่ม แก้ปัญหาเชิงนโยบาย/เชิงระบบ และเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสถาบันผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

        1) เว็บไซต์

        2) วารสารออนไลน์

        3) กล่องรับฟังความคิดเห็น

        4) สภารับฟังความเห็นจากประชาคม

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    กิจกรรม

    1. สรรหา คัดเลือก และมอบรางวัลให้กับอาจารย์ของสถาบัน ผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ

    2. สร้างเสริมให้คณาจารย์ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    3. ปกป้องสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการให้กับคณาจารย์ของสถาบัน เพื่อให้อาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ภายใต้เหตุผลทางวิชาการที่สามารถอธิบายได้

    4. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)