รายชื่ออดีตประธานสภาคณาจารย์

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ชื่อ - สกุล
5 กุมภาพันธ์ 2556 – 4 กุมภาพันธ์ 2559

รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน

19 มกราคม 2553 - 18 มกราคม 2556

รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน

19 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2553

รองศาสตราจารย์ ดร. พาชิตชนัต  ศิริพานิช

19 มกราคม 2549 - 18 มกราคม 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ  คุวินทร์พันธุ์

19 มกราคม 2547 - 18 มกราคม 2549

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา  บุณยรัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ  คุวินทร์พันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม  ทุมโฆสิต

6 กรกฎาคม 2544 - 18 มกราคม 2547

รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา  บุณยรัตนพันธุ์

6 กรกฎาคม 2542 - 5 กรกฎาคม 2544

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทย์  สัตยารักษ์วิทย์

6 กรกฎาคม 2540 - 5 กรกฎาคม 2542

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

6 กรกฎาคม 2538 - 5 กรกฎาคม 2540

รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  สุขเกษม
อาจารย์ ดร. ชัยพร  พิบูลศิริ

6 กรกฎาคม 2536 - 5 กรกฎาคม 2538

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

6 กรกฎาคม 2534 - 5 กรกฎาคม 2536

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลัยพร  อมรวัฒนา

6 กรกฎาคม 2532 - 5 กรกฎาคม 2534

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรองทอง  ชวลิตธำรง

6 กรกฎาคม 2530 - 5 กรกฎาคม 2532

อาจารย์ ดร. วิศาล  บุปผเวส

5 กรกฎาคม 2528 - 4 กรกฎาคม 2530

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน  ดอกไธสง

6 มิถุนายน 2526 - 24 มิถุนายน 2528

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน  ดอกไธสง
รศ.ดร. กฤช  เพิ่มทันจิตต์

14 พฤษภาคม 2524 - 13 พฤษภาคม 2526

ผศ. นรีวรรณ  จินตกานนท์

22 มีนาคม 2522 - 13 พฤษภาคม 2524

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์  วรเทพพุฒิพงษ์
รองศาสตราจารย์ อาชวัน  วายวานนท์

14 กรกฎาคม 2519 - 21 มีนาคม 2522

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน  จินตกานนท์
รองศาสตราจารย์ ทองศรี  กำภู ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิตยา  สุวรรณะชฏ