ติดต่อ - Contact

การติดต่อและร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณอาจารย์

สำนักงานสภาคณาจารย์
อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240

phone: 0 2727 3000 ต่อ 3506 , 3507 | facebook: facebook.com/facsenatenida

 

Faculty Senate Facebook QR Code