โครงการ NIDA Team Forum ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ NIDA Team Forum ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 หัวข้อ "เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการในสหรัฐอเมริกา" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ รับจำนวนจำกัด!!

สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 0 2727 3506 - 7 หรืออีเมล์ facsenate@nida.ac.th