การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “นิด้ากับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

สภาคณาจารย์ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “นิด้ากับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมีผู้ร่วมเสวนารวม 3 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 และอาจารย์ ดร. วัชรชัย  จิรจินดากุล กรรมการสภาคณาจารย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณบดี คณาจารย์ ผู้บริหารหน่วยงาน นักศึกษา นักวิชาการห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 93 คน