การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ...

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... ทางเว็บไซต์ สกอ. https://goo.gl/forms/KCRnhqzcVIGR4qT12 ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2727 3027