โครงการ NIDA Team Forum ประจำปี 2561

สภาคณาจารย์ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ NIDA Team Forum ประจำปี 2561 หัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร. สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาเป็นวิทยากร

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ งานสภาคณาจารย์

โทรศัพท์ 0 2727 3506 – 7 โทรสาร 0 2375 9175 หรืออีเมล์ facsenate@nida.ac.th