งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 สภาคณาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์