การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "นิด้ากับการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ" เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสภาคณาจารย์ และการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากอดีตประธานสภาคณาจารย์ อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษาเพื่อนำประเด็นต่าง ๆ ไปสู่การพัฒนาสถาบันต่อไป โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม จำนวน 93 คน