การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560

สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีประธานสภาอาจารย์ และกรรมการสภาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 มหาวิทยาลัย สำหรับประเด็นสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การพิจารณาผลการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. พ.ศ. 2560 การอภิปราย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา อักทั้งยังมีการประชุม วาระพิเศษ ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาไทย” อีกด้วย