การสัมมนาและศึกษาดูงานประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 สภาคณาจารย์จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานประจำปี 2560 ณ สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีประเด็นสำคัญในการสัมมนาและศึกษาดูงาน คือ “นิด้ากับการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ” ทั้งนี้เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยงาน องค์กร และการพัฒนาบุคลากรในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตเพื่อให้บรรลุพันธกิจของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์ด้วยกันผ่านกิจกรรมอาจารย์สัมพันธ์อีกด้วย