ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี สภาคณาจารย์ ร่วมสืบสานการพัฒนาสถาบัน

Submitted by sawat on Fri, 11/25/2016 - 14:55

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน 40 ปี สภาคณาจารย์ ร่วมสืบสานการพัฒนาสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสโมสรราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช และห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำรองที่นั่งได้ที่ งานสภาคณาจารย์ โทร 0 2727 3506 - 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559