รางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์

สภาคณาจารย์ได้ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และมอบรางวัลให้กับอาจารย์ของสถาบันผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติในฐานะอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งหมด 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลในระดับสถาบัน 2 รางวัล คือ รางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ และรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสถาบัน ส่วนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในระดับประเทศ 2 โครงการ ได้แก่ รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และ รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร

1) รางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์

รางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ เป็นรางวัลที่มอบให้อาจารย์ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และ ด้านหนังสือวิชาการ นอกจากนี้แล้ว สภาคณาจารย์ยังได้ริเริ่มจัดตั้งสโมสรราชพฤกษ์ขึ้นในปี 2554 เพื่อยกย่อง เชิดชู และ ร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคในการสอนและการวิจัย จากเหล่าคณาจารย์ที่มีความสามารถโดดเด่นภายในสถาบัน โดยสภาคณาจารย์จะจัดงานสัมมนาเพื่อเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างอาจารย์ราชพฤกษ์ อาจารย์สมาชิกสโมสรราชพฤกษ์ และคณาจารย์ในสถาบัน และสถาบันจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในวันสถาปนาสถาบันของทุกปีด้วย

รางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ ประจำปี 2553

รางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ ประจำปี 2555

รายนามอาจารย์สมาชิกสโมสรราชพฤกษ์

ประจำปี 2553

ศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์  พินัยทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจ์นภา  อมรัชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี

ประจำปี 2554

รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์  เวชยานนท์
อาจารย์ ดร. ปราโมทย์  ลือนาม

ประจำปี 2555

ศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ  ผลพิรุฬห์
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ  บุนนาค
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรประภา  อัครบวร
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ดร. อาเธอร์  ดรายเวอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี  ธนวงศ์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสิตา  บุญสาธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ

2) รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสถาบัน

รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสถาบัน เป็นรางวัลที่สภาคณาจารย์ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และมอบรางวัลให้กับอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติโดดเด่นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านจริยธรรม ด้านการเรียนการสอน และด้านการค้นคว้าวิจัย สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คณาจารย์ในสถาบัน โดยสภาคณาจารย์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลทุกๆ 2 ปี

3) รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

สภาคณาจารย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่ออาจารย์ของสถาบันเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในระดับประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในประเทศ

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

 

4) รางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

รางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม เป็นรางวัลสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสภาคณาจารย์ได้รับมอบหมายจากสถาบันให้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่ออาจารย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยมูลนิธิหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ในทุกๆ ปี