News Archives

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน 40 ปี สภาคณาจารย์ ร่วมสืบสานการพัฒนาสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสโมสรราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช และห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำรองที่นั่งได้ที่ งานสภาคณาจารย์ โทร 0 2727 3506 - 7…

สภาคณาจารย์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.52 น. ณ ศาลาเล็ก ด้านข้างพระอุโบสถ วัดศรีบุญเรือง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 สภาคณาจารย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ซึ่งมีประธานสภาอาจารย์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม จำนวน 50…

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 สภาคณาจารย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์” ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต ของคณะการจัดการ การท่องเที่ยวอีกด้วย…

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบุคลากรสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และ นางพิสมัย พวงคำ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน…

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. สภาคณาจารย์ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่ (One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" ณ ห้อง 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-…