กรรมการ

ศ.ดร. บุษยา วีรกุล
ศ.ดร. บุษยา วีรกุล
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร. นันทา สู้รักษา
รศ.ดร. นันทา สู้รักษา
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง
รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
รศ.ดร. สมพจน์ กรรณนุช
รศ.ดร. สมพจน์ กรรณนุช
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร. อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
รศ.ดร. อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
คณะบริหารธุรกิจ
รศ. ปิยะนุช โปตะวณิช
รศ. ปิยะนุช โปตะวณิช
คณะนิติศาสตร์
ผศ.ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ผศ.ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร. ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
ผศ.ดร. ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
คณะสถิติประยุกต์
ผศ.ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผศ.ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร. บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร. บุษกร วัชรศรีโรจน์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
ผศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร. สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
ผศ.ดร. สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อ.ดร. ศรัณย์ ศานติศาสน์
อ.ดร. ศรัณย์ ศานติศาสน์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อ.ดร. หลี่ เหรินเหลียง
อ.ดร. หลี่ เหรินเหลียง
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร. อัธกฤตย์ เทพมงคล
อ.ดร. อัธกฤตย์ เทพมงคล
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อ.ดร. อารี มโนสุทธิกิจ
อ.ดร. อารี มโนสุทธิกิจ
คณะภาษาและการสื่อสาร
อ. ณัฐินี กล่ำผลปลูก
อ. ณัฐินี กล่ำผลปลูก
คณะภาษาและการสื่อสาร
อ. หน่อย วินัยสุรเทิน
อ. หน่อย วินัยสุรเทิน
สำนักบรรณสารการพัฒนา
ดร. พลาพรรณ คำพรรณ
ดร. พลาพรรณ คำพรรณ
สำนักวิจัย
นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์
นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์
สำนักบรรณสารการพัฒนา