กรรมการ

ศ.ดร. บุษยา วีรกุล
ศ.ดร. บุษยา วีรกุล
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร. นันทา สู้รักษา
รศ.ดร. นันทา สู้รักษา
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง
รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
รศ.ดร. สมพจน์ กรรณนุช
รศ.ดร. สมพจน์ กรรณนุช
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร. อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
รศ.ดร. อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร. ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
ผศ.ดร. ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร. ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
ผศ.ดร. ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
คณะสถิติประยุกต์
ผศ.ดร. ณพงศ์ นพเกตุ
ผศ.ดร. ณพงศ์ นพเกตุ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร. บุษกร วัชรศรีโรจน์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ
ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
ผศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร. สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
ผศ.ดร. สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อ. ณัฐินี กล่ำผลปลูก
อ. ณัฐินี กล่ำผลปลูก
คณะภาษาและการสื่อสาร
อ.ดร. วัชรชัย จิรจินดากุล
อ.ดร. วัชรชัย จิรจินดากุล
คณะนิติศาสตร์
อ.ดร. อัธกฤตย์ เทพมงคล
อ.ดร. อัธกฤตย์ เทพมงคล
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
อ.ดร. หลี่ เหรินเหลียง
อ.ดร. หลี่ เหรินเหลียง
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
อ. หน่อย วินัยสุรเทิน
อ. หน่อย วินัยสุรเทิน
สำนักบรรณสารการพัฒนา
ดร. พลาพรรณ คำพรรณ
ดร. พลาพรรณ คำพรรณ
สำนักวิจัย
นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์
นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์
สำนักบรรณสารการพัฒนา