ผู้บริหาร

ผศ.ดร. ณัฐฐา  วินิจนัยภาค
ผศ.ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ประธานสภาคณาจารย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
อ.ดร. ศรัณย์  ศานติศาสน์
อ.ดร. ศรัณย์ ศานติศาสน์
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ศ.ดร. ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
ศ.ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. ปรีชา  วิจิตรธรรมรส
ผศ.ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 3
คณะสถิติประยุกต์
ผศ.ดร. พัทรียา  หลักเพ็ชร
ผศ.ดร. พัทรียา หลักเพ็ชร
เลขาธิการสภาคณาจารย์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ผศ.ดร. ธนาสัย  สุคนธ์พันธุ์
ผศ.ดร. ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
เหรัญญิก
คณะสถิติประยุกต์
อ.ดร. อารี  มโนสุทธิกิจ
อ.ดร. อารี มโนสุทธิกิจ
ฝ่ายวิชาการ
คณะภาษาและการสื่อสาร