ผู้บริหาร

รศ.ดร. ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ประธานสภาคณาจารย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร. ประดิษฐ์  วิธิศุภกร
ผศ.ดร. ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
คณะบริหารธุรกิจ
ศ.ดร. ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
ศ.ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. ปุ่น  วิชชุไตรภพ
ผศ.ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 3
คณะนิติศาสตร์
ผศ.ดร. พัทรียา  หลักเพ็ชร
ผศ.ดร. พัทรียา หลักเพ็ชร
เลขาธิการสภาคณาจารย์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ผศ.ดร. ธนาสัย  สุคนธ์พันธุ์
ผศ.ดร. ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
เหรัญญิก
คณะสถิติประยุกต์
อ.ดร. สราวุธ  จันทร์สุวรรณ
อ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ
ฝ่ายวิชาการ
คณะสถิติประยุกต์