สิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำ

ตามแนวจรรยาบรรณคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ในการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของคณาจารย์ด้านความเชื่อถือและศรัทธาแก่สังคม ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสถาบัน  โดยสามารถแบ่งสิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการ และด้านอื่น ๆ ดังนี้  

1.  สิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำด้านการสอน

สิ่งที่พึงกระทำ

1) พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอ

2) เข้าสอนและเลิกสอนตรงตามเวลาที่กำหนด

3) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีทุกด้านระหว่างอาจารย์และนักศึกษาและให้นักศึกษาเข้าพบในที่เปิดเผย

4) มีความโปร่งใสในการให้คะแนนทั้งการสอบและการบ้านและอื่น โดยพร้อมให้ดูเมื่อถูกร้องขอได้ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับของสถาบัน

สิ่งที่ไม่พึงกระทำ

1) ช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องคะแนนโดยไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนสมุดคำตอบ

2) เรียกร้องสิ่งแลกเปลี่ยนจากนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ

3) เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนโดยไม่แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

4) เปิดเผยข้อมูลของนักศึกษา ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นที่อับอาย

5) วิจารณ์บุคคลที่สามในลักษณะไม่สร้างสรรค์อันเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม

2. สิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำด้านการวิจัย

สิ่งที่พึงกระทำ

1) ดำเนินการวิจัยตามจรรยาบรรณของนักวิจัยตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

    (1)  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

    (2)  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

    (3)  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย

    (4)  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

    (5)  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

    (6)  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย

    (7)  นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

    (8)  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

    (9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

สิ่งที่ไม่พึงกระทำ

1) นำผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยไม่อ้างอิงหรือระบุแหล่งที่มา

2) เผยแพร่ผลงานของตนเอง ซึ่งมีเนื้อหาซ้ำกันทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ มากกว่า 1 แหล่ง

3) เผยแพร่งานวิจัยของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของลิขสิทธิ์

3. สิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำด้านการให้บริการทางวิชาการ

สิ่งที่พึงกระทำ

1) มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของงานบริการวิชาการ

2) พร้อมให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจากการให้บริการทางวิชาการ

สิ่งที่ไม่พึงกระทำ

1) รับงานบริการวิชาการที่ตนเองไม่มีความรู้ ความชำนาญ

2) ใช้วัสดุสำนักงานกับโครงการงานบริการวิชาการส่วนตน

3) รับโครงการบริการวิชาการโดยไม่ผ่านหน่วยงานของคณะหรือสถาบัน

4. สิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำด้านอื่น ๆ

สิ่งที่พึงกระทำ

1) เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญและให้ความร่วมมือกับคณะและสถาบัน

2) รับผิดชอบต่องานที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับคณะและสถาบัน

3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา

4) ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

5) คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่ไม่พึงกระทำ

1) ประพฤติตนหรือแสดงความคิดเห็นอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง คณะ/สำนัก และสถาบัน

2) เข้าร่วมกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีงาม อันก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อสังคมและประเทศชาติ

3) อยู่ในที่รโหฐานกับนักศึกษา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด และส่อไปในทางเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาต่างเพศ